Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie informuje, że przystępuje do realizacji programów finansowanych ze środków PFRON: "Dostępne mieszkanie" oraz "Mieszkanie dla          absolwenta". Szczegóły znajdują się w zakładkach:

                                                                      Dostępne mieszkanie

                                                                    

Orzeczenie o niepełnosprawności dla cudzoziemca w pigułce

 

  1. Cudzoziemiec musi przebywać legalnie na terenie Polski.

  2. Musi posiadać obywatelstwo i/lub mieć nadany numer PESEL.

  3. Musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość (najczęściej jest to paszport lub dowód osobisty).

  4. Wniosek powinien złożyć do zespołu właściwego miejscowo, to znaczy do tego zespołu, który swoim zasięgiem działania obejmuje miejsce zamieszkania cudzoziemca.

  5. Aby wszcząć procedurę, musi złożyć co najmniej wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 30 dni).

  6. Inne dokumenty, które poświadczają stan zdrowia, a które zostały wydane przez kraj macierzysty cudzoziemca, muszą zostać dołączone do wniosku w formie przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.

  7. W przypadku braku urzędowego udokumentowania stałego zameldowania, cudzoziemiec  powinien złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu. Wzór takiego oświadczenia jest dostępny w każdym powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.

  8. Cudzoziemiec jest obowiązany do poddania się pełnej procedurze orzeczniczej na takiej samej zasadzie jak mieszkańcy Polski – co może oznaczać  konieczność uzupełnienia przez niego brakującej dokumentacji czy, co do zasady, osobiste stawiennictwo na posiedzeniu składu orzekającego.

  9. Posiadanie przez cudzoziemca dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, inwalidztwo lub uszczerbek na zdrowiu, wydanego przez kraj macierzysty, nie jest podstawą, aby uznać go za osobę niepełnosprawną w rozumieniu naszych przepisów. W Polsce status osoby niepełnosprawnej nadają wyłącznie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  10. Postępowanie przed zespołami nie wiąże się z żadną opłatą. Jedyną opłatę (aktualnie 21 zł) należy uiścić przy wyrabianiu karty parkingowej – jeżeli spełniamy warunki jej otrzymania -  lub w przypadku wyrobienia duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (15 zł). Wyrobienie samej legitymacji jest bezpłatne.

 

Встановлення інвалідності для іноземця

1. Іноземець мусить перебувати легально на території Польщі.

2. Мусить мати громадянство і/або мати наданий номер PESEL.

3.Мусить мати документ, що посвідчує особу (найчастіше є це внутрішній або закордонний паспорт).

4. Заяаву повинен подати до органу медично-соціальної експертизи, який своїм обсягом дії охоплює місце проживання іноземця.

5. Щоб розпочати процедуру, він мусить подати принаймні заяву на встановлення інвалідності або про ступінь інвалідності і дійсне лікарське посвідчення (не старіше, ніж 30 днів).

6. Інші документи, які посвідчують стан здоров”я, а які видала рідна країна іноземця, мусять бути додані до заяви у перекладеній присяжним перекладачем формі.

7. У випадку браку урядового посвідчення постійного проживання, іноземець повинен надати посвідчення про місце постійного прооживання. Зразок такого посвідчення є доступний в кожному повітовому органі у справах встановлювання інвалідності.

8. Іноземець зобов”язаний піддатися повній процедурі встановлювання інвалідності на таких самих засадах як громадянин Польщі — що може означати необхідність доповнення бракуючої документації, або особисте прибуття на засідання органу медично-соціальної експертизи.

9. Наявність в іноземця документу, який стверджує інвалідність або шкоду для здоров”я, виданого в його країні, не є підставою для визнання його особою з інвалідністю в розумінні наших законів. В Польщі статус особи з інвалідністю надають виключно органи медично-соціальної експертизи у справах встановлювання інвалідності.

10. Провадження перед органами не пов”язане з жодною оплатою. Єдину оплату (нині це 21 зл) треба внести при видачі паркувальної картки — якщо ми виконуємо умови її отримання — або у випадку видачі дуплікату посвідчення особи з інвалідністю (15 зл). Видача самого посвідчення є безкоштовне.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną na ternie powiatu Miasto Olsztyn, informujemy o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

TYMCZASOWO ZAWIESZONA ZOSTAJE STACJONARNA DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 OD 24 STYCZNIA 2022 R. WPROWADZONA ZOSTAJE FORMA UDZIELANIA PORAD PRZEZ TELEFON I Z WYKORZYSTANIEM INNYCH ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

ZAPISY NA PORADY:

telefon: 507-410-198

     KOMUNIKAT

W związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie,
Miejski  Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie uprzejmie informuje, że

    zostaje ograniczona możliwość wchodzenia do urzędu. Do Państwa dyspozycji, w wejściu do budynku, stoi skrzynka podawcza w celu pozostawienia
                           dokumentów do ich rozpatrzenia. Ponadto dokumenty mogą być przesyłane pocztą tradycyjną oraz drogą mailową:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod numerem:

89 535-25-59. 

Udzielimy Państwu wszelkich informacji.

W przypadku, kiedy wizyta w Urzędzie jest koniczna np. podpisanie umowy na dofinansowanie, prosimy o telefoniczne ustalenie terminu. Przypominamy również o przestrzeganiu zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanych z noszeniem maseczek oraz zachowaniem dystansu społecznego. 

                                                                             INFORMACJA

 

     Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie uprzejmie informuje, że dzień 24 grudzień 2021r. - WIGILIA jest dniem wolnym od pracy.