W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności:

* karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym ( art.8 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ) zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

* karty parkingowe wydane placówkom ( art.8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ) zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna ( na dzień 27.11.2020r. ): art.15 ust.1 pkt.1 i ust. 3 dodane art. 1 pkt.14 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020, poz.568 z późn. zm. ) oraz art.101 tej ustawy.

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy,tj. w okresie od 9 grudnia 2019r. do 7 marca 2020r. zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia w tym terminie, tj. do dnia 7 marca 2020r. kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,

2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 8 marca 2020r. zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

W tym przypadku przedłużenia terminu ważności orzeczenia nie jest uzależnione od złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną i następuje z mocy prawa.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r.

STANOWISKO DO SAMOSPISU

OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2021R.

W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA - PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

PL. JANA PAWŁA II 1

W GODZINACH

PONIEDZIAŁEK  8.15 - 15.45

WTOREK - PIĄTEK 7.45 - 15.15

CZYNNE JEST STANOWISKO DO SAMOSPISU.

INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE STANOWISKA UDZIELAMY TELEFONICZNIE.

TELEFON: 089 527-31-11

NUMERY WEWNĘTRZNE: 349, 389, 486, 509, 515

UDZIAŁ W SPISIE JEST OBOWIĄZKOWY.

OBOWIĄZKOWYM SPOSOBEM PRZEKAZANIA DANYCH W SPISIE JEST SAMOSPIS INTERNETOWY PRZEPROWADZANY ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI DOSTĘPNEJ POD ADRESEM:

https://nsp2021.spis.gov.pl

 

 

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPR) w Miejskim Zespole ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie konkursu, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), na podstawie art. 4, pkt 4 tejże ustawy.

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
  • Miejski Zespół ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych reprezentowany przez Dyrektora MZON, ul. Prosta 23A, 10-029 Olsztyn
  • tel. 89 535-25-59
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Termin składania ofert
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w teminie do dnia 19.03.2021 r. do godz. 9:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:
  • Miejski Zespół ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Prosta 23A, 10-029 Olsztyn, z dopiskiem Oferta w postępowaniu na:Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Miejskim Zespole ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych - NIE OTWIERAĆ PRZED
 3. Opis przedmiotu zamówienia.
  • Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) oraz prowadzącej indywidualne rachunki Pracowniczych Planów Kapitałowych uczestników w Miejskim Zespole ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym regulaminie, opisie przedmiotu zamówienia — załącznik nr 3 do Regulaminu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018r., poz. 2215 z późn. zm.) — dalej ustawa PPK.
 4. Kryteria oceny ofert.
  1. Kryteria wyboru ofert w poszczególnych etapach:
    1. Etap I - przy wyborze trzech najkorzystniejszych ofert w etapie I Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami i ich wagą:
       Etap I - kryteria Liczba punktów
     I/1 Warunki zarządzania 20
     I/2 Efektywność w zarządzaniu aktywami 30
     I/3 Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi 25
       RAZEM 75
    2. Etap II - przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej przypisaniem Wykonawcom punktów w następującym obszarze:

       Etap II - kryteria Liczba punktów
     II/1 Zapisy umów o zarządzenie i prowadzenie PPK 5
     II/2 Funkcjonalność systemu - kadry 8
     II/3 Funkcjonalność systemu - użytkownik 12
       RAZEM 25
  2. Szczegółowy opis kryteriów opisano w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

    

 5. Podstawowe informacje dotyczące realizacji umowy.
  • Data zawarcia umowy o zarządzanie PPK — do 26.03.2021 r.
  • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10.04.2021 r.
  • Z uzasadnionych przyczyn Zamawiający może zmienić termin zawarcia umów.
 6. Kontakt
  • Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest:
  • Aleksandra Ussowicz
  • tel.: 89 535-25-59,
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,