ZAPROSZENIE

 

FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ FAZON ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ( W RÓŻNYM STOPNIU ) Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  (KOBIETY  W WIEKU 18-59 LAT I MĘŻCZYŹNI W WIEKU 18-64 LATA)

DO PROJEKTU, KTÓREGO NADRZĘDNYM CELEM JEST POMOC W ZNALEZIENIU PRACY. FUNDACJA POSZUKUJE OSÓB, KTÓRE NIE SĄ UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ZAKŁADU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ 

ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW POMOCY. UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIONE BĘDZIE WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO, KREATORA KARIERY, PSYCHOLOGA, PRAWNIKA, MENTORA I POŚREDNIKA PRACY.

OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO PROJEKTU BĘDĄ MOGŁY SKORZYSTAĆ RÓWNIEŻ Z KURSÓW, SZKOLEŃ ORAZ PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH.

SIEDZIBA BIURA: UL. KOPERNIKA 46A, LOKAL 403, 11-041 OLSZTYN

TELEFON: 798-477-288

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności:

* karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym ( art.8 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ) zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

* karty parkingowe wydane placówkom ( art.8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ) zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna ( na dzień 27.11.2020r. ): art.15 ust.1 pkt.1 i ust. 3 dodane art. 1 pkt.14 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020, poz.568 z późn. zm. ) oraz art.101 tej ustawy.

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy,tj. w okresie od 9 grudnia 2019r. do 7 marca 2020r. zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem złożenia w tym terminie, tj. do dnia 7 marca 2020r. kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,

2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 8 marca 2020r. zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

W tym przypadku przedłużenia terminu ważności orzeczenia nie jest uzależnione od złożenia wniosku przez osobę niepełnosprawną i następuje z mocy prawa.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r.

STANOWISKO DO SAMOSPISU

OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2021R.

W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA - PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

PL. JANA PAWŁA II 1

W GODZINACH

PONIEDZIAŁEK  8.15 - 15.45

WTOREK - PIĄTEK 7.45 - 15.15

CZYNNE JEST STANOWISKO DO SAMOSPISU.

INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE STANOWISKA UDZIELAMY TELEFONICZNIE.

TELEFON: 089 527-31-11

NUMERY WEWNĘTRZNE: 349, 389, 486, 509, 515

UDZIAŁ W SPISIE JEST OBOWIĄZKOWY.

OBOWIĄZKOWYM SPOSOBEM PRZEKAZANIA DANYCH W SPISIE JEST SAMOSPIS INTERNETOWY PRZEPROWADZANY ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI DOSTĘPNEJ POD ADRESEM:

https://nsp2021.spis.gov.pl

 

 

Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPR) w Miejskim Zespole ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie konkursu, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), na podstawie art. 4, pkt 4 tejże ustawy.

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
  • Miejski Zespół ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych reprezentowany przez Dyrektora MZON, ul. Prosta 23A, 10-029 Olsztyn
  • tel. 89 535-25-59
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Termin składania ofert
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w teminie do dnia 19.03.2021 r. do godz. 9:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres:
  • Miejski Zespół ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Prosta 23A, 10-029 Olsztyn, z dopiskiem Oferta w postępowaniu na:Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Miejskim Zespole ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych - NIE OTWIERAĆ PRZED
 3. Opis przedmiotu zamówienia.
  • Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) oraz prowadzącej indywidualne rachunki Pracowniczych Planów Kapitałowych uczestników w Miejskim Zespole ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym regulaminie, opisie przedmiotu zamówienia — załącznik nr 3 do Regulaminu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018r., poz. 2215 z późn. zm.) — dalej ustawa PPK.
 4. Kryteria oceny ofert.
  1. Kryteria wyboru ofert w poszczególnych etapach:
    1. Etap I - przy wyborze trzech najkorzystniejszych ofert w etapie I Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami i ich wagą:
       Etap I - kryteria Liczba punktów
     I/1 Warunki zarządzania 20
     I/2 Efektywność w zarządzaniu aktywami 30
     I/3 Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi 25
       RAZEM 75
    2. Etap II - przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej przypisaniem Wykonawcom punktów w następującym obszarze:

       Etap II - kryteria Liczba punktów
     II/1 Zapisy umów o zarządzenie i prowadzenie PPK 5
     II/2 Funkcjonalność systemu - kadry 8
     II/3 Funkcjonalność systemu - użytkownik 12
       RAZEM 25
  2. Szczegółowy opis kryteriów opisano w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

    

 5. Podstawowe informacje dotyczące realizacji umowy.
  • Data zawarcia umowy o zarządzanie PPK — do 26.03.2021 r.
  • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10.04.2021 r.
  • Z uzasadnionych przyczyn Zamawiający może zmienić termin zawarcia umów.
 6. Kontakt
  • Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest:
  • Aleksandra Ussowicz
  • tel.: 89 535-25-59,
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,