UWAGA!!!

 

     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia, którzy są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowych;

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4.  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej  

    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5.  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i  w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki  

     rehabilitacyjne;

6. pełnoletnimi ( 18-25 lat ) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

    w spawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7. pełnoletnimi ( 18-24 lata ) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych funkcjonujących na

    podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania ( przez okres co najmniej 5-ciu kolejnych następujących po sobie dni roboczych ) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy:

Wysokość pomocy wynosi 500zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres na jaki świadczenie może zostać przyznane nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Uwaga!

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, jako realizator, informuje, że wnioski przyjmowane są od dnia 10 kwietnia

2020 roku poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW), drogą pocztową bądź elektronicznie.

 

Złożenie wniosku w systemie SOW nie wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

 

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK WNIOSKU docx 47.27 KB Foks Magdalena
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 10 kwiecień 2020 09:15 Foks Magdalena
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 kwiecień 2020 09:24 Foks Magdalena
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 10 kwiecień 2020 09:44 Foks Magdalena
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 kwiecień 2020 08:09 michal
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 kwiecień 2020 08:10 michal