Uwaga! – rusza kolejny nabór wniosków w ramach Modułu II

pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Termin składania wniosków na Moduł II:

od 07.09.2020 r. do 10.10.2020 r. – rok akademicki 2020/2021.

 

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:

 •  szkoła policealna lub kolegium;
 •  studia pierwszego stopnia;
 •  studia drugiego stopnia;
 •  jednolite studia magisterskie;
 •  studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);
 • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W ramach tego modułu kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium;
 2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 3. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 4. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 

 1. 700 zł – w przypadku osób, które mają problemy w poruszaniu się tj. widoczna dysfunkcja kończyn górnych bądź dolnych np. kule, wózek inwalidzki oraz w komunikowaniu się (osoby z widocznymi schorzeniami mowy i słuchu, jąkające się, z fobiami społecznymi, z zespołem Aspergera, z autyzmem i innymi niewymienionymi wyżej powodującymi problemy z komunikowaniem się z otoczeniem);
 2. 500 zł – w przypadku osób, które uczą się poza miejscem zamieszkania (dot. miasta Olsztyna);
 3. 300 zł – w przypadku osób, które posiadają aktualną Kartę Dużej Rodziny;
 4. 300 zł - w przypadku osób, które pobierają naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach nauki;
 5. 200 zł - w przypadku osób, które studiują w trybie przyspieszonym;
 6. 300 zł - w przypadku osób, które zostały poszkodowane w 2018 lub 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 7. 300 zł - w przypadku osób, które korzystają z usług tłumacza języka migowego;
 8. 800 zł – gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e-PUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

 

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% ;
 2. do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym.

 

Studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Szczegółowe informacje na temat warunków dofinansowania w ramach programu można uzyskać telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27,25, jak również na stronach internetowych: www.mzon.olsztyn.pl , www.oion.pl.

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 26 sierpień 2020 11:58 Foks Magdalena
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 sierpień 2020 05:41 michal
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 sierpień 2020 05:44 michal
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 sierpień 2020 05:46 michal
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 sierpień 2020 05:47 michal
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 sierpień 2020 05:48 michal