Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Data publikacji strony internetowej: [ 2020-01-07 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-03-18].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-26 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Foks, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 535-25-59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych mieści się przy ul. Prostej 23A. Do budynku prowadzi jedno wejście  główne. Drzwi są szerokie,

bez progów. Korytarze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, wejścia do pomieszczeń są szerokie, pozbawione progów. Na pierwsze piętro prowadzą schody, po obu stronach zamontowane są poręcze, stopnie schodów oznaczone są taśmą ostrzegającą. Obsługa petentów niesprawnych ruchowo odbywa się na parterze - pracownicy każdorazowo schodzą do petenta. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Wokół budynku dostępne są miejsca parkingowe.Wśród pracowników są osoby, które ukończyły kurs tłumacza języka migowego. Służą pomocą osobom głuchym i głuchoniemym. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 marzec 2020 11:57 michal
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 marzec 2020 12:01 michal
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 marzec 2020 12:02 michal
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 marzec 2020 12:03 michal
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 marzec 2020 12:03 michal
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2021 08:45 Foks Magdalena
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 styczeń 2021 11:29 Foks Magdalena
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 styczeń 2021 11:30 Foks Magdalena
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 styczeń 2021 13:56 Foks Magdalena